"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy
Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi
Türkmenistanda bedewleriň uzak aralyga marafony geçirildi
Serdar Berdimuhamedow demir ýol işgärleriniň Türkmenistanda geçirilýän halkara çäresine gatnaşyjylary gutlady
Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahaty öz işine başlady
Dünýä medeniýetiniň gymmatlygy
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.
Daşoguz atçylyk sport toplumy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ady dakmak hakynda
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi.
Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi.
«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry.
«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy
2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.
Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisindäki Çykyşy
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli düýn Halkara ahalteke atçylyk toplumynyň ýapyk manežinde atly sportuň päsgelçiliklerden atly bökmek — konkur bäsleşigi geçirildi.

Ýaryşa jemi 11 sany saýlama bedew gatnaşdyryldy. Atly sportuň konkur görnüşiniň düzgünlerine görä, atlar birinji tapgyrda 1 metr 10 santimetr beýiklikdäki päsgelçiliklerden böküp geçdiler. Päsgelçiliklerden iň az wagtda hem jerime almazdan ýa-da az jerime bilen böküp geçen, Milli atly sport merkezine degişli Atbasar (Seýitymam Seýidow), Türkmenistanyň milli atly sport federasiýasyna degişli Altynhan (Yhlas Çopanow) hem Toýçy (Ýazgeldi Garajaýew), Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna degişli Alamat (Möwlam Ballyýew), Hanaý (Annadurdy Hallyýew), Gudrat (Mergen Gurbanlyýew) hem-de Terbaş (Merdan Pirmyradow) ýaly bedewler bäsleşigiň 2-nji tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar. Bu tapgyrda badalgadan pellehana çenli goýlan päsgelçilikleriň beýikligi 1 metr 20 santimetre ýetirildi.

Şeýlelikde, bäsleşigiň 2-nji tapgyrynda üstünlikli çykyş eden çapyksuwar-türgen Seýitymam Seýidowyň erk eden Atbasar, Yhlas Çopanowyň erk eden Altynhan, Ýazgeldi Garajaýewiň erk eden Toýçy hem-de Mergen Gurbangulyýewiň erk eden Gudrat diýen bedewleri bäsleşigiň 3-nji tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandylar. Bu tapgyrda päsgelçilikleriň beýikligi 1 metr 30 santimetre ýetirilip, 3 tapgyryň netijesi boýunça hiç hili jerime almazdan, bellenilen ugry 0,35.8 sekuntda geçen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň talyby Ýazgeldi Garajaýew Toýçy diýen aty bilen 1-nji orna, bellenilen aralygy 0,37,5 sekuntda geçmegi başaran Yhlas Çopanow Altynhan atly akýal mele aty bilen 2-nji orna, bellenilen aralygy 8 jerime bilen 0,35.5 sekuntda geçen Seýitymam Seýidow Atbasar diýen atynda 3-nji orna mynasyp boldy.