"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy
Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi
Türkmenistanda bedewleriň uzak aralyga marafony geçirildi
Serdar Berdimuhamedow demir ýol işgärleriniň Türkmenistanda geçirilýän halkara çäresine gatnaşyjylary gutlady
Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahaty öz işine başlady
Dünýä medeniýetiniň gymmatlygy
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.
Daşoguz atçylyk sport toplumy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ady dakmak hakynda
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi.
Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi.
«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry.
«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy
2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.
Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisindäki Çykyşy
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanyşdy.

Irden döwlet Baştutanymyz bu iri möçberli gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilýän ýerine tarap ugrady.

Häzir Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler döwrüň talabyna laýyk derejede, ýokary depginde alnyp barylýar. Munuň özi milli Liderimiziň başyny başlan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ähli sebitleri, şol sanda Ahal welaýaty durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüş ýoluna düşdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda täze taýçanagyň dünýä inendigi baradaky hoş habary eşidip, bu topluma sowuldy.

Bu ýerde işleýän atşynas milli Liderimizi mähirli garşylap, döwlet Baştutanymyza täze doglan taýy görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz atşynas bilen salamlaşyp, onuň iş aladalary, maşgala durmuşy, hal-ahwallary bilen içgin gyzyklandy hem-de onuň Döwlet tugramyzda orun alan ahalteke bedewiniň şöhratyny dünýä ýaýmak, şöhratly pederlerimiziň döreden milli atşynaslyk däplerini döwrebap derejede ösdürmek ýaly asylly käriň eýesidigini belledi. Milli Liderimiz bu ugurda mundan beýläk-de zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmegi üçin döwletimiz tarapyndan yzygiderli alada ediljekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz täze ýylyň ilkinji günlerinde nurana taýçanagyň dünýä inmeginiň taryhy pursatlary buşlaýan şatlyga öwrülendigini belledi. Milli Liderimiz “At — myrat” diýlişi ýaly, häzirki döwürde pederlerimizden miras galan seýisçilik sungatynyň döwrebap derejede dowam edýändigini, behişdi bedewleriň göwnejaý idedilmegine, olaryň tohum arassalygynyň goralyp saklanylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, atşynaslara alyp barýan asylly işleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň seýsi, Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary O.Annalyýew milli Liderimiziň bu künjege Şa gadamynyň düşen pursatlarynda ady rowaýata öwrülen Pereňiň nesil ugruna degişli Gözbaş we Keýkilhan atly bedewlerden bolan gurtmele reňkli taýçanaga at dakyp bermegini hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowdan haýyş etdi.

Döwlet Baştutanymyz geçmişde her bir türkmeniň howlusynda atyň bolandygyny, eger, täze taýçanak dünýä inse, bu habaryň edil çaga dünýä inen ýaly çar töwerege buşlanandygyny we oňa mynasyp at dakylandygyny gürrüň berdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň bu ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip atlandyrandygyny aýdyp we şundan ugur alyp, bu taýçanaga Zaman diýlip at dakylsa ýerine düşjekdigini belledi.

— Goý, bu taýyň ady Zaman bolsun! Geljek 30 ýyly öz içine alýan täze döwre niýetlenen beýik maksatlarymyz bedew bady bilen dowamat-dowam bolsun! — diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Soňra milli Liderimiz asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara eýerip, Ogulabat ejäniň ören alajasyny ýagşy arzuwlar bilen taýçanagyň boýnuna dakdy.

Milli Liderimiz atşynaslara alyp barýan döwletli işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Atşynasa döwlet Baştutanymyzyň adyndan sowgat gowşuryldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine tarap ugrady.

Bu ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmegine 2019-njy ýylyň aprelinde döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda badalga berildi. Täze, döwrebap şäheriň gurulmagy üçin seçilip alnan ýeriň ähli görkezijiler babatda şähergurluşyk maksatnamasynyň talaplaryna doly laýyk gelýändigini bellemek gerek. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, ekologik abadançylygyň üpjün edilmegini öz içine alýan durmuş-ykdysady wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär. Bu bolsa milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan we “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.

Gurluşyk işlerinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işjeň ulanylmagy, bina edilýän dürli maksatly desgalaryň öz wagtynda gurlup ulanylmaga berilmegi we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň köpugurly kuwwata eýediginiň aýdyň subutnamasydyr.

Milli Liderimiz binalaryň, desgalaryň gurluşygynda bolşy ýaly, olaryň bezeg işlerinde, şol sanda ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagynda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň hem-de ylmyň gazananlarynyň işjeň ulanylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatyň häkimliginiň öňündäki meýdançada oturdylýan, beýikligi 40 metr bolan “Ahal” monumentiniň gurluşygynyň ýagdaýy bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz halkymyz üçin has amatly şertleri döretmegiň şähergurluşyk maksatnamasyny hem-de tutuş döwlet syýasatyny amala aşyrmakda esasy ýörelge bolmalydygyna ünsi çekdi. Milli binagärligiň iň gowy däplerini we dünýäniň şähergurluşyk babatdaky gazananlaryny özünde jemleýän, giň gerimde gurulýan döwrebap desgalaryň ählisi şu ýörelgä laýyk gelmelidir.

Soňra milli Liderimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäklerinde gurulýan we ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary hem-de ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy.

Bu ýerde görkezilýän şekil taslamalary barada ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň gurulýan desgalaryň direksiýasynyň ýolbaşçysy D.Orazow hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Ahal” monumentiniň hem-de Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binasynyň içki we daşky görnüşleriniň, onuň enjamlaşdyrylyş aýratynlyklarynyň taslamalary hödürlenildi. Şekil taslamalaryň hatarynda täze edara ediş merkeziniň çäginde gurulýan 100 we 150 orunlyk çagalar baglarynyň içki bezeg aýratynlyklary, enjamlaşdyrylyşy barada giňişleýin maglumat berýän şekiller hem bar.

Merkezde bina edilýän ähli desgalarda döredilýän mümkinçilikleriň häzirki döwrüň ösen talaplaryna, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhuna laýyk gelmegi baş wezipe hökmünde kesgitlenildi. Şunda adamlaryň bagtyýar durmuşy hem-de göwnejaý dynç almagy we öndürijilikli işlemegi üçin zerur şertleriň döredilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyna bolşy ýaly, onuň binagärlik derejesine, yşyklandyryş ulgamyna, şol bir wagtyň özünde durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyna möhüm orun degişlidir. Şeýle-de häzirki zaman stadionlarynyň, sport desgalarynyň gurluşygyna hem-de enjamlaşdyrylyşyna, aýratyn-da, desgalarda sport bilen meşgullanmak üçin zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmegine uly üns berilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna täze edara ediş merkezinde gurulmagy meýilleşdirilýän inžener ulgamlarynyň ýerleşiş çyzgysy hem hödürlenildi. Milli Liderimiz inženerçilik-tehniki ulgamlarynyň gurluşygynda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagynyň zerurdygyny belläp, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde görkezilýän taslamalar bilen tanyşlygyň dowamynda myhmanhanada dörediljek şertler bilen gyzyklandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwrebap myhmanhanany we söwda merkezini atlandyrmak boýunça teklipler bilen tanşyp, myhmanhana “Marköw”, söwda merkezine bolsa “Gökdere” atlarynyň dakylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň, şol sanda guruljak duralgalaryň, olaryň içinde oturdyljak oturgyçlaryň, yşyklandyryjylaryň, ulanyljak içki bezeg serişdeleriniň, ýerasty geçelgeleriň şekil taslamalary hödürlenildi.

Desgalar gurlanda we timarlaýyş işleri geçirilende, ýokary hilli serişdeler ulanylmalydyr. Şol serişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we halkymyzyň milli bezeg aýratynlyklaryny nazara almak bilen, berkligi we amatlylygy göz öňünde tutulyp seçilip alynmalydyr. Binalaryň we desgalaryň keşbinde, içki bezeginde milli binagärligiň ajaýyp däpleri bilen sazlaşykda binagärlik we bezeg ulgamyndaky gazanylan üstünlikler öz beýanyny tapmalydyr. Munuň özi ýurdumyzda gurulýan desgalara aýratyn öwüşgin çaýýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza hususyýetçileriň alyp barýan gurluşyk işleri, aýratyn-da, olaryň dürli maksatly desgalaryň gurluşygyna gatnaşyşy hem-de Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmekde, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde möhüm ähmiýeti bolan döwrebap awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň gurluşygyna ak pata berip, onda ýokary halkara ülňülere laýyk gelýän hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we desganyň bellenen möhletlerde gurlup, ulanmaga berilmeginiň esasy talap bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda seýilgäh-dynç alyş zolagynyň ýerleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Zolagyň çäginde «Ahal welaýatynyň taryhy-medeni seýilgähi» diýlip atlandyrylan bölekde sebitde bar bolan taryhy ýadygärlikleriň, aramgähleriň we zyýarat edilýän ýerleriň, ýadygärlikleriň şekilleri ýerleşdiriler.

Milli Liderimiz seýilgähiň daş-töwereklerinde dag arçasyny ekmegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi we bu ýerde ekiljek baglaryň ideg işlerine möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. Munuň özi bu künjekde ýokary ekologik ýagdaýyň saklanmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat merkeziniň ähli desgalarynyň gurluşygynda täzeçil tehnologiýalary, nou-haulary, sanly ulgamy, öňdebaryjy tejribäni peýdalanmak baradaky meselelere ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, alnyp barylýan gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen dünýä tejribesiniň ösen ugurlary, ylmyň gazananlary utgaşdyrylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde degişli ýolbaşçylaryň hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde ýerine ýetirilýän gurluşyklaryň potratçylarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, bu ýere gelýärkä, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda täze taýçanagyň dünýä inendigini eşidip, oňa baryp görendigini we atşynaslar bilen söhbetdeş bolandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz ýurdumyzda atçylyk pudagyny mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini belläp, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde atçylyk ulgamyna degişli ýokary okuw mekdebiniň gurulýandygyna, onuň bölümlerinde ahalteke atlarynyň aýratynlygyny, olary mundan beýläk-de ösdürmegiň we talabalaýyk derejede ideg etmegiň ugurlaryny öwrenmek boýunça degişli okuw maksatnamalarynyň taýýarlanylýandygyna ünsi çekdi. Munuň özi ahalteke bedewleriniň asyl mekanynda behişdi bedewleriň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi, olaryň dünýädäki abraýynyň belende galmagy ugrunda toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny görkezýär.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, wise-premýer E.Orazgeldiýewe atçylyk pudagyny döwlet býujetinden daşary serişdeleriň hasabyna maliýeleşdirmek meselelerini öwrenmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler babatda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň düzümini gowulandyrmak hem-de mundan beýläk-de ösdürmek boýunça-da netijeli işler alnyp barylýar diýip belledi.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň dowam edýän gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depgini hem barha ýokarlanýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Bu bolsa ýurdumyzda giň möçberli şähergurluşyk maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiz bu barada aýtmak bilen, welaýatyň täze merkezini iki tapgyrda gurmagyň meýilleşdirilendigini belledi. Birinji tapgyrda 336 sany binany we desgany gurmak göz önünde tutuldy. Şolaryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik, 26 sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany iki we köp gatly ýaşaýyş jaýlary bar. Bu ýerde 8 sany saglyk we sport desgasy, 14 sany içerki we daşarky inžener ulgamlary we desgasy bolup, olaryň gurluşyk işlerini Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan 62 sany ýerli hususy kärhana, şeýle hem 5 sany döwlet kärhanasy ýerine ýetirýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Bu möhüm iri taslamany durmuşa geçirmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli amatlyklaryň döredilendigini aýdyp, hormatly Prezidentimiz gurluşyk işleriniň amala aşyrylýan döwründe potratçylaryň we kömekçi potratçylaryň gümrük paçlaryny, birža we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadylandygyny belledi.

Ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada baglaşylan şertnamalaryň umumy bahasynyň zerur bolan bölegini maliýeleşdirmek üçin, buýrujylaryň ýüztutmasy esasynda amatly möhletler bilen karzlar berildi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, täze edara ediş merkezinde gurluşyk işlerini ýerine ýetirýän hususy kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi.

Hususan-da, “Birleşme-Gurluşyk” jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasynyň ýolbaşçysy, “Saýaly menzil” hojalyk jemgyýetini, “Ussat inžener” hususy kärhanasyny esaslandyryjylar, “Sport ýyldyzy” hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy, “Dost gurluşyk, söwda önümçilik” hojalyk jemgyýetini esaslandyryjy, “Ojar Aziýa” hususy kärhanasynyň, “Nusaý ýollary” hususy kärhanasynyň direktorlary, “Türkmen Awtoban” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory, şol jemgyýetiň baş inženeri, “Nur bina gurluşyk” hususy kärhanasyny esaslandyryjy bu ýerde gurluşyk, ýol-ulag, inženerçilik düzümlerine degişli desgalaryň, seýilgähleriň we beýleki durmuş maksatly binalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly alyp barýan işleri barada hasabat berdiler.

Bu ýerde işler toplumlaýyn esasda alnyp barylýar. Ýerli gurluşyk kärhanalary kesgitlenen wezipe esasynda gurluşyk işlerini ýerine ýetirýärler. Şunda ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygy boýunça bellenen işler meýilnama laýyklykda alnyp barylýar.

Şeýle hem durmuş maksatly binalaryň, şol sanda mekdepleriň, çagalar baglarynyň enjamlaşdyrylyşyna, olarda häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň we sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu babatda häzirki zaman ylmynyň gazananlary, innowasion tehnologiýalar möhüm orun eýeleýär.

Desgalaryň gurluşygynda öňdebaryjy tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Ýeri gelende aýtsak, häzirki döwürde bu ýerde gurulýan binalaryň köpüsiniň esasy işleri tamamlandy.

Täze, döwrebap edara ediş merkezinde seýilgähleriň, gök zolaklaryň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Ahal welaýatynyň täze merkeziniň gurluşygy üçin bölünip berlen ýer, şol sanda onuň ekologik ýagdaýy, seýsmiki durnuklylygy hem-de beýleki degişli görkezijileri alymlar tarapyndan içgin öwrenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyk işleriniň ýokary hilini üpjün etmegiň desgalaryň potratçylaryna we buýrujylaryna bildirilýän üýtgewsiz talapdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, bu ugurda geçirilýän işleri hemişe berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz şeýle hem ekologiýa ýaly möhüm ähmiýetli meselä ünsi çekdi. Ahal welaýatynyň täze merkezi Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýar. Şu tebigy gözelligi saklamak üçin “ýaşyl” tehnologiýalary giňden ulanmak zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, ilatyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy, netijeli işlemegi we okamagy, göwnejaý dynç almagy, sport hem-de döredijilik bilen meşgullanmagy üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün edilmegi bilen baglylykda, sanly tehnologiýalaryň we intellektual ulgamlaryň esasynda kadaly şäher giňişliginiň döredilmeginiň esasy ýörelge boljakdygyny belledi.

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew täze edara ediş merkezinde ýola goýulmagy meýilleşdirilýän internet we aragatnaşyk ulgamynyň häzirki zaman görnüşleri, olaryň netijeli işini ýola goýmak boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnama barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz “akylly” şäheriň konsepsiýasynyň öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň we internet serişdeleriniň sazlaşygyna esaslanýandygyny belledi. Şolaryň kömegi bilen şäher düzümleriniň we gulluklarynyň dolandyrylmagyny, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyny üpjün edýän bitewi ekologik ulgam emele gelýär diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ahal welaýat häkimliginiň düýpli gurluşyk müdirliginiň başlygy M.Pirgulyýew bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işlerine edilýän gözegçiligiň netijeleri, şeýle hem gurluşygyň üpjünçilik derejesini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde gurulýan merkeziň tehniki häsiýetnamalary boýunça bildirilýän talaplara laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Şunda şäheriň durmuş üpjünçiligine, merkeziň ilatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokary bolmagyna zerur ähmiýet berilmelidir. Munuň özi “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatymyzyň esasy ugry bolup durýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň gurulýan desgalaryň direksiýasynyň ýolbaşçysy D.Orazow täze merkeziň gurluşygynda ýerine ýetirilýän işleriň häzirki döwrüň talabyna we iri möçberli şähergurluşyk maksatnamasyna doly laýyk gelýändigi barada hasabat berdi. Ol şeýle hem welaýat merkeziniň gurluşygyny bellenen möhletlerde tamamlamak we gurluşykda ýokary hil derejesini üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde alnyp barylýan gurluşygyň toplumlaýyn esasda ýerine ýetirilmegi, onda zerur bolan inženerçilik kommunikasiýalary, şol sanda suw akdyryjylar, bu ýerde ekilen baglar üçin damjalaýyn suwaryş ulgamy, daşky yşyklandyryş üçin elektrik üpjünçilik ulgamyna tehniki zerurlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny belledi we bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra gurluşyk we binagärlik ministri G.Orunow merkeziň gurluşygynda, bezeg işlerinde ulanylýan serişdeler hem-de binalaryň daşky we içki görnüşleriniň aýratynlyklary, şeýle hem gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz dürli maksatly binalaryň gurluşygynda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, gurluşyklaryň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyna ünsi çekip, bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine hemmetaraplaýyn we häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda çemeleşilmelidigini belledi.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebiti durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, welaýatyň senagat düzüminiň işini kämilleşdirmek, gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berýändigi üçin hormatly Prezidentimize welaýatyň ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň ähli tapgyrlarynda alnyp barylýan işler döwlet Baştutanymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Bu bolsa gurluşygyň depginleriniň artmagyny, olaryň hil derejesiniň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelmegini şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze edara ediş merkezinde gurulýan ähli desgalarda, durmuş ulgamyna degişli binalarda adamlaryň göwnejaý durmuşy, ýokary derejeli dynç alşy hem-de öndürijilikli zähmeti üçin oňyn şertleriň döredilmelidigine ünsi çekdi. Nygtalyşy ýaly, bu ugurda ýerine ýetirilýän işler has oňaýly, “akylly” şäher ýörelgesine laýyk gelmelidir.

Soňra döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň bellenen möhletde, ýokary hilli gurlup, ulanmaga berilmegini üpjün etmek, bu işlerde sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak, ýerli howa hem-de toprak şertlerine laýyk gelýän baglarydyr ösümlikleri ekmek, welaýat merkezinde gurulýan binalarda we desgalarda milli binagärlik aýratynlyklaryny giňden ulanmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu gurluşyklara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny çekmek, bu ýerde döredilen Iş toparynyň hepdede bir gezek maslahat geçirip, ýüze çykýan soraglara gyssagly seretmek hem-de olaryň oňyn çözülmegini gazanmak, aýratyn möhüm meseleler babatda teklipleri taýýarlamak we Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna hödürlemek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirilýän şular ýaly işleriň geljekde hem üstünlikli dowam etdiriljekdigini aýdyp, “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakynda” Karara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu günki çärä gatnaşanlara berk jan saglygyny, rowaçlyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden paýtagtymyza ugrady.

TDH.