"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary
Ganatly bedewleriň halkara bäsleşiginiň hem-de döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Mary atçylyk sport toplumynda geçirilen çäreler
Türkmen bedewiniň we türkmen alabaýynyň Milli baýramy mynasybetli hormatly atlary dakmak hakynda döwlet Baştutanynyň Permanlary
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Aşgabat atçylyk sport toplumynyň Açyk manežinde Konkur bäsleşigi geçdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisinde eden çykyşy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Meýdan atlarynyň aýratynlyklary öwrenilýär
Atly sport - Konkur
Lebap welaýaty toý toýlady
Türkmenistanda «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen Hormatly at döredildi
BAKY BITARAPLYGYMYZYŇ 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN HALKARA SERGI

N.Rahymowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen hormatly adyny dakmak hakynda 

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen halkynyň milli buýsanjy, gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriniň dünýädäki at-abraýyny has-da belende götermekde, olaryň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, türkmen bedewleriniň syn-sypatyny kämilleşdirmekde, atçylyk pudagyny ösdürmekde hem-de at çapmagyň we bedewleri seýislemegiň inçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny ýaş nesle öwretmekde bitiren uly hyzmatlary üçin, şeýle hem gazanan ýokary netijelerini we köp ýyllaryň dowamynda çeken göreldeli zähmetini nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş dolandyryş müdirliginiň Hojalyk müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň edarasynyň önümçilik-atçylyk bölüminiň uly atbakary Nuraly Rahymowa Türkmenistanyň «Türkmenistanyň halk atşynasy» diýen hormatly adyny dakmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti 

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW 

Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 22-nji marty. 

Çeşme TDH.