"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy
Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi
Türkmenistanda bedewleriň uzak aralyga marafony geçirildi
Serdar Berdimuhamedow demir ýol işgärleriniň Türkmenistanda geçirilýän halkara çäresine gatnaşyjylary gutlady
Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahaty öz işine başlady
Dünýä medeniýetiniň gymmatlygy
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.
Daşoguz atçylyk sport toplumy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ady dakmak hakynda
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi.
Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi.
«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry.
«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy
2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.
Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisindäki Çykyşy
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

«Türkmen atlary» döwlet birleşigi 2022-nji ýylyň 1-nji dekabryndan Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag şaýolunyň Jülge-Gökdere böleginiň 11-nji kilometrindäki Halkara Ahalteke atçylyk sport toplumynyň we Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Aga Berdiýew köçesiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän Aşgabat atçylyk sport toplumynyň çäginde ýerleşýän okuw merkezinde çapyksuwarlary taýýarlaýan tölegli 6 (alty) aýlyk okuw kursunyň açylýandygyny habar berýär. Oňa 13 ýaşdan ýokary bolan kabul edilýär.

Çapyksuwar hünäriniň diňleýjileri sapaklary umumy, söhbet, amaly we tejribe okuwlary görnüşinde geçýärler. Önümçilik-tejribe okuwlary ýokary hünärli seýisleriň, çapyksuwarlaryň sapak bermeginde we öwretmeklerinde, atlara ideg etmek, ot-iým bermek, suwa ýakmak, arassalamak, at münmek, atlary seýislemek, çapyksuwarlyk ussatlygyny kämilleşdirmek bilen, athanalarynda, atçylyk sporty toplumlarynda geçirilýär.

Diňleýjiler atçylygyň esaslaryny, atlaryň saklanylyşyny, iýmitlendirilişini, gigiýenasyny, seýisçilik derslerini nazary, amaly we önümçilik-tejribe sapaklarynda öwrenýärler.

«Çapyksuwar» hünär okuwynyň dowamlylygy 6 (alty) aý bolup, hepdede 20 (ýigrimi) sagat, jemi okuwyň dowamynda bolsa 480 (dört ýüz segsen) sagat geçilýär. Okuwyň 60%-i nazary okuwlardan (288 sagat), 40%-i bolsa önümçilik okuwyndan (192) ybaratdyr.

Okuwa ýazylmak üçin şu aşakda görkezilen resminamalar zerurdyr:

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

Ähli resminamalar «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň edara binasynyň 3-nji gatynda kabul edilýär.