"Türkmen atlary"
döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde atçylyga höwes bildirýän çagalar bilen duşuşdy
Aşgabatda konkur boýunça milli ýaryş geçirildi
Türkmenistanda bedewleriň uzak aralyga marafony geçirildi
Serdar Berdimuhamedow demir ýol işgärleriniň Türkmenistanda geçirilýän halkara çäresine gatnaşyjylary gutlady
Demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahaty öz işine başlady
Dünýä medeniýetiniň gymmatlygy
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda çykyş etdi
Ýurdumyzda güýzki at çapyşyk möwsümi başlandy
Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde bedewleriň päsgelçiliklerden böküp geçmek boýunça bäsleşigi.
Daşoguz atçylyk sport toplumy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ady dakmak hakynda
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi.
Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi.
«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry.
«Türkmen atlary» at çapmak boýunça okuwlara çagyrýar
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy
2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.
Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisindäki Çykyşy
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Geçen şenbe güni Aşgabat atçylyk sport toplumynda at çapyşygynyň güýzki möwsüminiň açylmagy mynasybetli ýetginjek çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda at çapyşygy geçirildi. Oňa tomaşa etmäge ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, pudagyň işgärleri hem-de at çapyşyklarynyň muşdaklary ýygnandylar.

Güýzki at çapyşyk möwsüminiň ilkinji çapyşygynyň ýedisinde ýurdumyzyň ýaş çapyksuwarlary özleriniň çalasynlygyny hem-de ezberligini görkezdiler. 1000 metr aralyga geçirilen çapyşyklar örän çekeleşikli boldy. Olarda Tamaly, Keýmirçi, Meledag, Mamajan, Gaýratgetir hem-de Nowruzgül-2 ýaly bedewler pellehana ilkinji bolup gelmegi başardylar. Ýeňiş gazanan bedewlere Ý.Kerimberdiýew, E.Hydyrow, Ý.Jummadow, N.Ilewow, Y.Allanazarow ýaly çapyksuwarlar erk etdi.

Jemleýji 7-nji çapyşyk hem janköýerlerde ýatdan çykmajak duýgulary döretdi. Çekeleşikli geçen bu bäsleşikde Türkmenistanyň Prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumyna degişli Ýadygär atly dor at pellehana ilkinji bolup gelmegi başardy. Çapyksuwar N.Nunnaýewiň erk eden Ýadygäri 1000 metr aralygy geçmek üçin 1 minut 11.1 sekunt wagt sarp etdi.

Şeýlelikde, ýetginjek çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen at çapyşygy ýatdan çykmajak pursatlara baý boldy. Olarda ýeňiş gazanan bedewleriň şanyna dabaraly ýagdaýda baýraklar gowşuryldy. Munuň özi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen hem-de taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmek, olaryň şan-şöhratyny has-da belende götermek boýunça amala aşyrylýan işleriň barha dabaralanýandygyny, bu asylly işleriň türkmen ýaşlarynyň, şol sanda ýetginjek çapyksuwarlaryň işjeň gatnaşmagynda mynasyp dowam etdirilýändigini görkezýär.

Ýekşenbe güni bolsa Aşgabat atçylyk sport toplumynda at çapyşyklary ussat çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda geçirildi. Ýedi aýlawdan ybarat bolan çapyşyklarda iň ýyndam bedewler öňe saýlanmagy başardylar.