"Turkmen atlary"

State association

News

25.02.2021

Meýdan atlarynyň aýratynlyklary öwrenilýär

Meýdan atlarynyň aýratynlyklary öwrenilýär

19.12.2020

Atly sport - Konkur

Türkmenistan Bitaraplygyň – mekany” şygary astynda geçýän 2020-nji ýylyň noýabr aýynda ähli ölçegleri boýunça dünýä

16.12.2020

Türkmenistanda «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen Hormatly at döredildi

2020-nji ýylda ýurdumyzyň atçylyk pudagynda amala aşyrylan şatlykly wakalaryň hatarynda

16.12.2020

Lebap welaýaty toý toýlady

2020-nji ýylyň Türkmen bedewiniň milli baýramy bu tutumly baýramçylygyň has şüweleňli geçirilendigi bilen hakydalarda hemişelik galdy.