"Türkmen atlary"
государственное объединение

НОВОСТИ

Все новости

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Председатель Народного Совета встретился с детьми, увлекающимися верховой ездой в городе Аркадаг
В Ашхабаде прошел республиканский конкурс
В Туркменистане прошел конный марафон на длинные дистанции
Сердар Бердымухамедов поздравил участников международного мероприятия железнодорожников Туркменистана
Начало работы совещание руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта
Ценность мировой культуры
Президент Туркменистана принял участие в торжествах в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе
Президент Туркменистана принял участие в первой встрече многостороннего сотрудничества «С5+1»
Президент выступил на 78-й сессии Генассамблеи ООН
В стране стартовал осенний сезон скачек
Соревнования по конкуру в Ашхабадском конноспортивном комплексе.
Дашогузский конно-спортивный комплекс
Указ Президента Туркменистана
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ady dakmak hakynda
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi.
Uzak aralyga atly ýöriş bäsleşigi.
«Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň 2-nji tapgyry.
«Туркмен атлары» приглашает на курсы верховой езды
Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Halkyň ruhubelentligi hem-de döredijilik ylhamy — Watanymyzyň Rowaçlygy
2022-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Aşgabat atçylyk sport toplumynda Güýzki at çapyşyk möwsümine badalga berildi.
Ahal welaýatynda meşhur Akhan bedewiniň heýkeli ýerleşdirilen monumenti gurlar
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyndaky dabaralara gatnaşdy
Balkan atçylyk sport toplumyndaky baýramçylyk at çapyşyklary
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisindäki Çykyşy
Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy
Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy
Behişdi bedewleriň watany Türkmenistanyň atçylyk düzümi ösdürilýär
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň eteginde guruljak athananyň taslamasy bilen tanyşdy
Hormatly Prezidentimiz Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy
Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Şu gün Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi.

Paýtagtymyzyň iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Halkara howa menzilinde Gazagystanyň Baştutanyny Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow garşylady. Haly düşelen ýodajygyň iki tarapynda belent mertebeli myhmanyň gelmegi mynasybetli Hormat garawuly düzüldi.

Asylly däbe görä, milli lybasdaky oglanjyk we gyzjagaz Gazagystanyň Liderine duz-çörek hödürledi hem-de gül desselerini gowşurdy.

Belent mertebeli myhman Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow bilen Hökümet wekiliýetleriniň zalyna geçýär, bu ýerde olaryň söhbetdeşligi boldy, gepleşikleriň dowamynda strategik häsiýete eýe bolan türkmen-gazak gatnaşyklarynyň ýokary derejesi bellenildi.

Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat nyzamynyň ugratmagynda paýtagtymyzdaky kaşaň “Oguzkent” myhmanhanasyna tarap ýola düşdi.

Dostlukly döwletiň Baştutanynyň Türkmenistana bu gezekki sapary soňky ýyllarda hil taýdan täze derejä çykan hem-de baýlaşan özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýolunda nobatdaky netijeli ädim bolar. Mälim bolşy ýaly, goňşy döwletler, şol sanda Gazagystan Respublikasy bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň esasylarynyň biridir. Bu babatda umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar.

Biziň ýurtlarymyzy diňe bir geografik ýakynlyk däl, eýsem, iki doganlyk halkyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan taryhy-medeni ýakynlygy hem birleşdirýär. Ata-babalarymyzyň miras goýan özara hormat hem-de hoşniýetli goňşuçylyk däpleri Türkmenistan we Gazagystan döwlet özbaşdaklygyna eýe bolanlaryndan soň, diňe bir saklanyp galynman, has-da baýlaşdyryldy.

...Günüň ikinji ýarymynda Prezident Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna bardy.

Ýurdumyza gelýän belent mertebeli myhmanlaryň bu topluma baryp görmegi asylly däbe öwrüldi. Ol türkmen halkyny ýakyndan tanamaga, onuň ruhubelentligini hem-de häsiýetini duýmaga ýardam edýär. Ýelden ýyndam bedew şonuň nyşany bolup çykyş edýär. Şunuň bilen birlikde, milletimiziň asyrlaryň dowamynda aýawly saklanyp gelnen baý taryhy-medeni mirasy häzirki wagtda üstünliklere we belent sepgitlere beslenip gurulýan täze durmuşyň, egsilmez döredijilik kuwwatynyň mizemez binýadyna öwrüldi.

Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň dünýägaraýyş ulgamynyň binýadyny düzýän taryhy köklerine, ruhy gymmatlyklaryna ygrarlydygy Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň sözi işden aýra düşmeýän ygtybarly, mynasyp hem-de açyk hyzmatdaş hökmündäki abraýynyň aýdyň subutnamasydyr. Elmydama beren sözünde durýan, dostlugyň hem-de mertebäniň ýörelgelerine wepalylyk, gaýduwsyzlyk hem-de parasatlylyk ýaly ajaýyp häsiýetleri bilen tanalýan türkmen halky bedewe uly hormat-sarpa goýupdyr. Hut şonuň üçin halkymyzyň medeniýetinde behişdi bedewleriň keşbi elmydama ahlaklylygyň, durnuklylygyň, maksada okgunlylygyň, gözelligiň, ýagşylygyň çelgisi, paýhasyň hem-de döredijilik joşgunynyň, ruhubelentligiň, zehiniň we jepakeşligiň sazlaşygynyň nyşany hökmünde kabul edilýär...

Atçylyk toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belent mertebeli myhmany mähirli garşylady. Milli Liderimiz gazagystanly kärdeşini ýurdumyzda iri atçylyk merkezleriniň biri bolan bu topluma girmäge çagyrýar. Bu ýerde arassa ganly ahalteke bedewlerine ideg etmek, tälim bermek, ýokary derejeli ýaryşlary geçirmek üçin ähli şertler döredilipdir. Behişdi bedewlerimiz halkymyzyň milli mirasy hem-de buýsanjy bolmak bilen, adamzat paýhasynyň tebigat bilen sazlaşykly zähmetde döreden gözelliginiň we ajaýyplygynyň özboluşly netijesidir. Bu gün Türkmenistanda bedewler taryhy tejribäniň, ruhubelent zähmetiň hem-de ösüşlere tarap ynamly gadamyň nyşany bolup durýar.

Bu ýerde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Kasym-Žomart Tokaýew ýörite syn ediş meýdançasynda naýbaşy ahalteke bedewlerini synlaýarlar.

Naýbaşy bedewler yzly-yzyna maneže çykarylýar hem-de olaryň her biriniň nesil ugry, häsiýetleri, artykmaçlyklary hem-de gazanan üstünlikleri barada giňişleýin maglumat berilýär. Behişdi bedewlerimiziň kalbyňy joşdurýan ajaýyp gözelligi, seýkin basyp ýöreýşi göreni haýrana goýýar.

Köpetdagyň eteginde ösdürilip ýetişdirilen hem-de ussat seýisler tarapyndan seýislenen ahalteke bedewleri özüniň çydamlylygy we ajaýyplygy bilen tapawutlanýar. Görnükli türkmen seýisleri geçmişde ajaýyp atlary köpeltmegiň hem-de terbiýelemegiň tärlerini gowy bilipdirler, olaryň gelip çykyşyny hem-de nesil ugurlaryny öwrenipdirler. Bu däpler häzirki wagtda hem üstünlikli dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmakda ägirt uly hyzmatlary bitirdi. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň atçylyk pudagy täze sepgitlere ýetdi, Diýarymyzda onuň düzümlerini ösdürmek, arassa ganly bedewleriň baş sanyny artdyrmak, ulgamdaky halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek, sportuň at üstündäki görnüşlerini hem-de bu ugurdaky milli däpleri wagyz etmek boýunça ägirt uly işler alnyp barylýar. Bu gün Türkmenistanda bedewler ählihalk söýgüsine mynasyp bolup, asyrlaryň hem-de nesilleriň dowamatlylygynyň, belent sepgitleriň, ýeňişleriň, ruhubelentligiň we ýadawsyz zähmetiň janly nyşanyna öwrüldi.

Soňra bu ýerde meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary guraldy. Bu topar köp sanly halkara bäsleşikleriň we festiwallaryň ýeňijisi hem-de laureaty boldy. Bu toparyň jigitleri ähli ýerde, şol sanda daşary ýurtlarda hem iň bir talapkär tomaşaçylaryň söýgüsini gazanmagy başarýarlar. Olar at üstündäki oýunlary söýýänleri türkmen halkynyň atçylyk sungaty bilen ýakyndan tanyşdyrýarlar.

Ilki bilen, meşhur Akhan milli sazyň owazy astynda özüniň täsin hereketlerini görkezdi. 2018-nji ýylda onuň çarpaýa galyp, 10 metr aralygy 4,19 sekuntda geçendigini we ozal görkezilen netijäni iki esse gowulandyrandygyny bellemek gerek. Akhanyň görkezijisi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ahalteke bedewiniň haýran galdyryjy üstünligi tötänden däldir. Bu täsin bedewi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň özi seýisledi. Ussat çapyksuwar hem-de atçylyk sungatynyň bilermeni bolan döwlet Baştutanymyz ahalteke bedewleriniň hüý-häsiýetini gowy bilýär hem-de olaryň her birine özbaşdak çemeleşmeleri tapýar. Olar hem milli Liderimize doly ynam we wepadarlyk bilen bakýarlar.

Ezber çapyksuwarlar şowhunly milli sazyň astynda okdurylyp barýan ajaýyp ahalteke bedewlerinde ýene bir gezek özleriniň ussatlygyny, ruhuňy joşduryjy täsin, çylşyrymly akrobatik tilsimlere beslenen çykyşlary görkezdiler. Ahalteke bedewleriniň çapyksuwarlaryň erki bilen gadymy “Küştdepdi” tansyny ýerine ýetirmegi dabaranyň aýratyn bezegi boldy. Bu özboluşly atçylyk-sport çykyşy ýurdumyzda bolýan belent mertebeli myhmanda uly täsir galdyrdy.

Prezident Kasym-Žomart Tokaýew türkmen halkynyň, şeýle hem bütin dünýä siwilizasiýasynyň bahasyna ýetip bolmajak baýlygy hasaplanýan ahalteke bedewleriniň gaýtalanmajak gözelligine, asyllylygyna tüýs ýürekden buýsanjyny beýan etdi. Şöhratly pederlerimiziň däplerini mynasyp dowam etdirýän türkmen jigitlerine hoşallyk sözleri aýdyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň adyndan Gazagystanyň doganlyk halkyna Ganatly atly ajaýyp ahalteke bedewini sowgat berdi. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mizemezliginiň ýene-de bir aýdyň nyşany boldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň hem-de Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň prezidenti S.Berdimuhamedow türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan Böwser atly ajaýyp aw tazysyny gazak halkyna dost-doganlygyň nyşany hökmünde gowşurdy.

Belent mertebeli myhman Gazagystanyň halkyna bildirilen hormat we ajaýyp sowgatlar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň tagallasy bilen uzak geljegi nazarlaýandygyny, iki ýurduň halklarynyň bähbidine ösdürilýändigini aýratyn nygtady.

25-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek nobatdaky ýokary derejedäki türkmen-gazak duşuşygy köpasyrlyk mizemez dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze möhüm tapgyr bolar.

Häzirki wagtda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin giň ugurlar açylýar. Döwletara gatnaşyklaryň gazanylan ýokary derejesi Türkmenistan bilen Gazagystanyň netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrmaga we hemmetaraplaýyn ösdürmäge ygrarlydygynyň aýdyň mysalydyr. Bu hyzmatdaşlyga uzak möhletleýin, strategik häsiýet mahsusdyr. Statistiki maglumatlar, döwlet, hökümetara hem-de pudagara derejelerde gol çekilen köp sanly resminamalary öz içine alýan iri kadalaşdyryjy hukuk binýady, şeýle hem yzygiderli esasda geçirilýän, hökümet hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň derejesinde guralýan syýasy geňeşmeler muňa şaýatlyk edýär.

Dürli derejelerdäki wekiliýetleriň saparlarynyň yzygiderli guralmagy, iki döwletiň Baştutanlarynyň şahsy gatnaşyklary netijeli hyzmatdaşlygy depginli ösdürmegiň möhüm şerti bolup durýar. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Kasym-Žomart Tokaýewiň geçirýän duşuşyklary, olaryň özara mähirli hem-de ynanyşmak gatnaşyklary Türkmenistanyň we Gazagystanyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, ilkinji nobatda bolsa, iri halkara guramalaryň ugry boýunça üstünlikli amala aşyrylýan däp bolan hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge we giňeltmäge çalyşýandygyny ýene bir gezek tassyklaýar.

Doganlyk döwletleriň Liderleri taraplaryň ýola goýlan netijeli syýasy gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga, ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, özara bähbitlilik esasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmek boýunça anyk ädimleri ätmäge elmydama taýýardygyny tassyklaýarlar. Şu ýylyň awgust aýynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Olaryň barşynda iki ýurduň ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmäge ygrarlydygy ýene bir gezek tassyklanyldy.

Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň işine uly ähmiýet berilýär. Onuň mejlislerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary kesgitlenilýär.

Biziň ýurtlarymyzy häzirki wagtda möhüm ugurlaryň birnäçesi boýunça ösdürilýän ykdysady hyzmatdaşlyk bilen birlikde türkmen hem-de gazak halklarynyň köpasyrlyk taryhy däpleri birleşdirýär. Hut şonuň üçin hem döwletara gatnaşyklarda medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyga aýratyn orun berilýär.

Aşgabatdaky ýokary derejedäki gepleşikleriň çäklerinde, özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşylar. Şeýle hem köpugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga, iki doganlyk halkyň we döwletiň arasyndaky ynanyşmagy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen wajyp resminamalara gol çekilmegine garaşylýar. Ýokary derejedäki duşuşyk hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlardaky baý mümkinçiligi netijeli durmuşa geçirmäge, uzak möhletleýin esasda täze, möhüm ugurlara çykmaga ýardam eder.

Çeşme TDH.