"Türkmen atlary"

döwlet birleşigi

Täzelikler

Ähli täzelikler

Lebap welaýaty toý toýlady

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary
Ganatly bedewleriň halkara bäsleşiginiň hem-de döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlenildi
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Mary atçylyk sport toplumynda geçirilen çäreler
Türkmen bedewiniň we türkmen alabaýynyň Milli baýramy mynasybetli hormatly atlary dakmak hakynda döwlet Baştutanynyň Permanlary
Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Aşgabat atçylyk sport toplumynyň Açyk manežinde Konkur bäsleşigi geçdi.
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisinde eden çykyşy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Meýdan atlarynyň aýratynlyklary öwrenilýär
Atly sport - Konkur
Lebap welaýaty toý toýlady
Türkmenistanda «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen Hormatly at döredildi
BAKY BITARAPLYGYMYZYŇ 25 ÝYLLYGYNA BAGYŞLANAN HALKARA SERGI

Bu ajaýyp ýylda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen Lebap atçylyk sport toplumynyň durky doly täzelenip, çapuw ýodalaryna atly sportuň iň täze önümi bolan ekologik taýda arassa politrek örtügi düşeldi. Gül-gülälege, bagy-bossana bürenip, baýramçylyk lybasyna beslenen Lebap atçylyk sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baýrarmynyň çäklerinde geçirilýän esasy dabaralaryň bir tapgyr – ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda öz bedewleri bilen bu tutumly toýa gelen ýetginjek hem-de ussat çapyksuwarlaryň baýramçylyk at çapyşyklary guraldy. Lebap topragynda uludan tutulan toý dabaralaryň çäginde halypa çapyksuwarlaryň at çapyşygy aýratyn şowhunly boldy. Bu ýaryşyň netijesinde Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Sazakly geňeşliginden gelen halypa çapyksuwar Täçmyrat Dowulbaýew Perhat diýen gara aty bilen ýeňiji bolup, Gahryman Prezidentimiziň şaserpaýyna – ýeňil awtoulaga mynasyp boldy.

Behişdi bedewlerimiziň şanyna Lebap topragynda tutulan bu ajaýyp toý Türkmen bedewiniň milli baýramynyň döwrebap ýörelgeler bilen baýlaşdyrylýandygyny, ata-babalarymyzdan miras galan milli ýörelgeleriň bagtyýarly döwrümiziň ruhuna laýyklykda dowam etdirilýändigini bütin äleme buşlady.